Home Page › Politika

1. Genel hükümler

Bu kişisel veri işleme politikası, 27 Temmuz 2006 tarihli federal yasanın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. 152-зз “Kişisel Veriler Üzerine” (bundan böyle kişisel veriler üzerine yasalardan ötürü) ve operatör tarafından alınan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için kişisel verilerin ve önlemlerin işlenmesi prosedürünü belirler.

1.1. Operatör, özel yaşamın, kişisel ve aile sırlarının dokunulmazlığının haklarını korumak da dahil olmak üzere, kişisel verilerinin işlenmesinde insan ve vatandaşın haklarını ve özgürlüklerini gözlemleme faaliyetinin en önemli hedefini ve koşulunu belirler.

1.2. Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerçek politikası (bundan sonra politika olarak anılacaktır), operatörün ziyaretçiler hakkında https://1xbet.com ziyaretçileri hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

2. Siyasette kullanılan temel kavramlar

2.1. Otomatik Kişisel Veri İşleme – Bilgisayar Ekipmanı Kullanarak Kişisel Verilerin İşlenmesi.

2.2. Kişisel Verilerin Karşılaştırılması – Kişisel Veri İşleme’nin geçici olarak sona ermesi (kişisel verileri netleştirmek için işleme gerekmedikçe).

2.3. Web sitesi-A grafik ve bilgi materyali kümesi, https://1xbet.com ağ adresinden internette bulunabilirlik sağlayan bilgisayar programları ve veritabanları.

2.4. Kişisel verilerin bilgi sistemi, veritabanlarında bulunan ve bilgi teknolojilerinin ve teknik yolların işlenmesini sağlayan bir dizi kişisel veridir.

2.5. Kişisel verilerin amortismanı – sonuç olarak, kişisel verilerin belirli bir kullanıcıya veya diğer kişisel verilerin konusuna ait olduğunu ek bilgi kullanmadan belirlemek imkansızdır.

2.6. Kişisel Veri İşleme – Otomasyon araçları kullanılarak veya toplama, kayıt, sistematikleştirme, birikim, depolama, açıklama) dahil kişisel verilerle bu araçların kullanılmasından herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem), (güncelleme, değişiklik), Çıkarma, Ekstraksiyon, Kullanım Çıkarma, İletim (Dağıtım, Hesap, Erişim), Damyılaşma, Engelleme, Silinme, Kişisel Verilerin İmha edilmesi.

2.7. Operatör – Bir devlet organı, belediye organı, yasal veya bireysel, bağımsız olarak veya kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve/veya gerçekleştiren diğer kişilerle birlikte, kişisel verilerin işlenmesi amacını, işleme tabi olan kişisel verilerin kompozisyonu , kişisel verilerden gerçekleştirilen eylemler (operasyonlar).

2.8. Kişisel Veri-Herhangi bir bilgi, https://1xbet.com web sitesinin belirli veya tanımlanmış kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili.

2.9. Dağıtım için kişisel verilerin konusu tarafından izin verilen kişisel veriler, kişisel veriler, kişisel veriler konusu tarafından sağlanan sınırsız bir kişi çemberinin erişimi, dağıtım için kişisel verilerin işlenmesine izin vererek rıza göstererek erişim Kişisel Veriler Yasası tarafından öngörülen şekilde (bundan sonra – dağıtım için izin verilen kişisel veriler).

2.10. Kullanıcı-Web sitesine herhangi bir ziyaretçi https://1xbet.com.

2.11. Kişisel verilerin sağlanması, kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çemberine ifşa etmeyi amaçlayan eylemlerdir.

2.12. Kişisel verilerin dağıtım-kişisel verileri belirsiz bir kişi çemberine (kişisel verilerin transferi) ifşa etmeyi veya kendinizi, medyada kişisel verilerin yayınlanması, bilgilere yerleştirilmesi de dahil olmak üzere sınırsız bir kişi çemberinin kişisel verilerini tanımayı amaçlayan her eylem ve telekomünikasyon ağları veya kişisel verilere başka bir şekilde erişim sağlamak.

2.13. Kişisel verilerin çapraz aktarımı – Kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına yabancı bir devletin otoritesine, yabancı fiziksel veya yabancı bir yasal kuruluşa aktarılması.

2.14. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel veri bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin daha fazla restorasyonunun imkansızlığıyla ve/veya kişisel verilerin malzeme taşıyıcılarının imkansızlığı ile geri dönülmez bir şekilde yok edilen herhangi bir eylemdir.

3. Operatörün temel hakları ve yükümlülükleri

3.1. Operatör hakkına sahiptir:

– Kişisel verilerden kişisel veriler içeren güvenilir bilgi ve/veya belgeler alın;

– Kişisel verilerin işlenmesine izin vererek kişisel veriler konusu ve kişisel verilerin işlenmesini sonlandırma talebi ile temyiz yönü durumunda, operatör kişisel verileri işlemeye devam etme hakkına sahiptir. Kişisel Veriler Yasasında belirtilen gerekçeler varsa, kişisel verilerin konusunun rızası;

– Kişisel veriler veya diğer federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Yasası tarafından öngörülen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirleyin. yasalar.

3.2. Operatör zorunludur:

– Kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili bilgi isteği üzerine kişisel verilerin konusunu sağlamak;

– Kişisel verilerin işlenmesini Rusya Federasyonu’nun mevcut mevzuatının öngördüğü şekilde organize etmek;

– Kişisel Veri Konularının ve yasal temsilcilerinin temyizlerine ve taleplerine Kişisel Verilerle ilgili yasaların gerekliliklerine uygun olarak yanıt verin;

– Bu kuruluşun talebi üzerine kişisel veri konularının haklarının korunması için yetkili organa rapor verin, böyle bir talebin alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde gerekli bilgileri;

– Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bu politikaya sınırsız erişim yayınlamak veya başka bir şekilde sağlamak;

– Kişisel verileri onlara yasadışı veya kazara erişimden korumak için yasal, organizasyonel ve teknik önlemler alın, kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemlerin yanı sıra kişisel verileri yok edin, değiştir, engelleme, kopyalayın, dağıtmak, dağıtmak;

– Kişisel verilerin aktarımını (dağıtım, sağlama, erişim) sonlandırın, işlemeyi durdurun ve kişisel verileri kişisel verilerle ilgili yasaların öngördüğü şekilde ve vakalarla yok edin;

– Kişisel veriler yasası tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirin.

4. Kişisel veri konularının temel hakları ve yükümlülükleri

4.1. Kişisel veri varlıkları hakkına sahiptir:

– Federal yasalar tarafından öngörülen davalar hariç, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi alın. Operatör tarafından kişisel veriler konusuna erişilebilir bir biçimde bilgi verilir ve bu tür kişisel verileri ifşa etmek için yasal gerekçeler olduğu durumlar dışında, diğer kişisel veri konularıyla ilgili kişisel veriler içermemelidir. Bilgi listesi ve makbuzunun prosedürü Kişisel Veriler Yasası tarafından belirlenmiştir;

– Operatörden kişisel verilerini açıklığa kavuşturmak için talep etmek, kişisel veriler eksik, modası geçmiş, yanlış, yasadışı olarak elde edilen veya beyan edilen işleme amacı için gerekli değilse, haklarını korumak için yasa tarafından sağlanan önlemleri almak ;

– Piyasadaki malları, işleri ve hizmetleri tanıtmak için kişisel verilerin işlenmesinde ön onay koşulunu ortaya koymak;

– Kişisel verilerin işlenmesinin onayının incelenmesi ve kişisel veri işlemenin feshi için gereksinimleri göndermek için;

– Kişisel verilerini işlerken Kişisel Veri Konularının Haklarının Korunması veya Mahkeme Yasadışı İşlemlerinde veya Operatörün Hareketsizliği için Yetkili Orana İtiraz;

– Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından öngörülen diğer hakların kullanılması için.

4.2. Kişisel veriler gereklidir:

– Operatöre kendisi hakkında güvenilir veriler sağlayın;

– Operatöre kişisel verilerinin açıklanması (güncelleme, değiştirme) hakkında bilgi verin.

4.3. Operatörü kendileri hakkında yanlış bilgi aktaran kişiler veya ikincisinin rızası olmadan başka bir kişisel veri konusu hakkında bilgi, Rusya Federasyonu’nun mevzuatına uygun olarak sorumludur.

5. Kişisel Veri İşleme İlkeleri

5.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir şekilde yürütülmektedir.

5.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve yasal hedeflerin elde edilmesi ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez, kişisel veri toplama hedefleriyle uyumsuzdur.

5.3. İşlemesi birbiriyle uyumsuz amaçlar için gerçekleştirilen kişisel veriler içeren veritabanlarının birleştirilmesine izin verilmez.

5.4. Yalnızca işlemlerinin amacını karşılayan kişisel veriler işlenmeye tabidir.

5.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve hacmi, beyan edilen işleme hedeflerine karşılık gelir. İşlenen kişisel verilerin işleme bildirilen amaçlarına göre fazlalığına izin verilmez.

5.6. Kişisel verileri işlerken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterlilikleri ve gerekirse kişisel verilerin işlenmesi hedefleri ile ilgili olarak sağlanır. Operatör, gerekli önlemleri alır ve/veya eksik veya yanlış verileri silmek veya netleştirme benimsemelerini sağlar.

5.7. Kişisel verilerin depolanması, kişisel verilerin konusunu belirlemenizi sağlayan bir biçimde gerçekleştirilir, kişisel verilerin işlenmesi amacından daha uzun değildir, kişisel verilerin raf ömrü federal yasa tarafından belirlenmezse, bir anlaşma , kişisel verilerin konusunun bulunduğu faydalanıcı veya garantör. İşlenen kişisel veriler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, işleme hedeflerine ulaşılarak veya bu hedeflere ulaşma ihtiyacının kaybedilmesi durumunda yok edilir veya taklit edilir.

6. Kişisel Veri İşleme Nesneleri

İşleme amacı Web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere kullanıcıya erişim sağlamak
Kişisel bilgi Ad Soyad

Elektronik adres

Yasal gerekçe Federal Yasa “Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruma Hakkında” 07.27.2006 N 149-FZ
Kişisel Veri İşleme Türleri Kişisel verilerin transferi

7. Kişisel Verilerin İşleme Koşulları

7.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rızası ile gerçekleştirilir.

7.2. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu veya Yasa Uluslararası Antlaşması tarafından öngörülen hedeflere ulaşmak, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından atanan işlevleri, yetkileri ve görevleri kullanmak için gereklidir.

7.3. Kişisel verilerin işlenmesi, adaletin idaresi, Yargı Yasası’nın yürütülmesi, başka bir kuruluşun veya yetkilinin Yasası, Rusya Federasyonu’nun İcra Bildirileri Mevzuatı uyarınca yürütülmesi için gereklidir.

7.4. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusu olan faydalanıcı veya garantörün yanı sıra kişisel verilerin konusunun girişiminde sona eren bir anlaşmanın yürütülmesi için gereklidir. veya kişisel verilerin konusunun faydalanıcı veya garantör olacağı anlaşma.

7.5. Kişisel verilerin işlenmesi, operatörün veya üçüncü tarafların haklarının ve meşru menfaatlerinin kullanılması veya kişisel verilerin konusunun hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi koşuluyla sosyal açıdan önemli hedeflere ulaşmak için gereklidir.

7.6. Kişisel veriler işlenir, kişisel veriler konusunda veya isteği üzerine (bundan sonra – kamuya açık kişisel veriler) sağlanan sınırsız bir kişi çemberine erişim.

7.7. Yayınlanacak kişisel verilerin işlenmesi veya zorunlu açıklama federal yasalara uygun olarak gerçekleştirilir.

8. Toplama, depolama, transfer ve diğer kişisel veri işleme prosedürü

Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel veri koruma alanında mevcut mevzuatın yerine getirilmesi için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanır.

8.1. Operatör kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimi dışlayan tüm olası önlemleri alır.

8.2. Kullanıcının kişisel verileri, mevcut mevzuatın uygulanmasıyla ilgili durumlar haricinde veya verileri üçüncüye aktarmak için operatöre kişisel veri rızası konusu hariç, hiçbir zaman üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. bir medeni hukuk sözleşmesi uyarınca yükümlülükleri yerine getirecek taraf.

8.3. Kişisel verilerde yanlışlıklar algılanırsa, kullanıcı operatöre info@1xbet-team.com’un e-posta adresini “Kişisel Verileri Güncelle” notu ile bildirmek üzere bağımsız olarak güncelleyebilir.

8.4. Kişisel verilerin işleme süreci, sözleşme veya geçerli yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin toplandığı hedeflerin elde edilmesi ile belirlenir.

Kullanıcı, operatöre e-posta ile bir bildirim göndererek info@1xbette-team.com işaretli “kişisel verilerin işlenmesine izin verilmesinin incelemesini inceleyerek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını herhangi bir zamanda geri çekebilir. ”.

8.5. Ödeme sistemleri, iletişim ve diğer hizmet sağlayıcılar dahil üçüncü taraf hizmetleri tarafından toplanan tüm bilgiler, kullanıcı sözleşmeleri ve gizlilik politikalarına uygun olarak belirtilen kişiler (operatörler) tarafından saklanır ve işlenir. Kişisel veriler ve/veya belirtilen belgelerle ilgili. Operatör, bu paragrafta belirtilen servis sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değildir.

8.6. Kişisel Veriler Konusu tarafından oluşturulan kişisel veri yasakları (erişime erişim hariç) ve dağıtım için izin verilen işleme veya işleme koşulları (erişim hariç), eyalet, genel ve genel olarak kişisel verilerin işlenmesi durumunda uygulanmayın. RF mevzuatı tarafından belirlenen diğer kamu çıkarları.

8.7. Kişisel verileri işlerken operatör kişisel verilerin gizliliğini sağlar.

8.8. Kişisel verilerin kişisel verilerin konusunu belirlemenizi sağlayan kişisel verilerin operatör depolanması, kişisel verilerin raf ömrü, federal yasa, bir anlaşma, bir parti ile belirlenmezse, kişisel verilerin işlenmesi amacından daha uzun değildir. bunlardan, kişisel verilerin konusunun bulunduğu faydalanıcı veya garantör.

8.9. Kişisel verilerin işlenmesinin feshedilmesinin durumu, kişisel verilerin işleme hedeflerine ulaşmak, kişisel verilerin konusunun rızasının sona ermesi, kişisel verilerin konusu tarafından rızasının gözden geçirilmesi veya sonlandırma gereksinimi olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin yasadışı işlenmesinin tanımlanması.

9. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemlerin listesi

9.1. Operatör toplar, kayıt, sistematikleştirme, birikim, depolama, açıklama (güncelleme, değişim), çıkarma, kullanım, aktarım (dağıtım, sağlama, erişim), kişisel verilerin duyarsızlaştırma, engelleme, silme ve imhası.

9.2. Operatör, bilgi ve telekomünikasyon ağlarında veya onsuz alınan bilgileri makbuz ve/veya aktarma ile kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini sağlar.

10. Kişisel Verilerin Çapraz İletimi

10.1. Operatör, kişisel verilerin çapraz bir aktarım gerçekleştirme niyeti hakkında kişisel veri konularının haklarının korunması için yetkili organı bilgilendirmelidir (böyle bir bildirim, kişisel verileri işleme niyetinin bildirilmesinden ayrı olarak gönderilir).

10.2. Operatör, yukarıdaki bildirimin sunulmasından önce, kişisel verilerin çapraz aktarımı, ilgili bilgiler olması planlanan yabancı devlet, yabancı bireyler, yabancı tüzel kişilerden almakla yükümlüdür.

11. Kişisel Verilerin Gizliliği

Operatör ve kişisel verilere erişen diğer kişilerin, federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin rızası olmadan üçüncü taraflara ifşa etmemeleri ve kişisel verileri yaymamaları gerekmektedir.

12. Nihai Hükümler

12.1. Kullanıcı, info@1xbet-team.com kullanarak operatörle iletişime geçerek kişisel verilerini işlemek için ilgi alanlarına ilişkin herhangi bir açıklama alabilir.

12.2. Bu belge, operatör tarafından kişisel verilerin işleme politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Politika, yeni versiyonu değiştirilene kadar süresiz olarak hareket ediyor.